Als je leven je lief is

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht en opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Behalve de AVG, zijn de WGBO en de beroepscode van mijn beroepsvereniging VBAG en van het register RBCZ van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ik werk met een papieren cliëntendossier. Dit wordt bewaard in een afgesloten kast.
 • Dat u op de hoogte bent omtrent uw persoonsgegevens en ik dit respecteer.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens, om misbruik te voorkomen.
 • Bij minderjarige kinderen: Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Wilsbekwame cliënten van 12 jaar en oude zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.
 • Er een inzagerecht is voor nabestaanden.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met U.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor een geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. (dit is vanaf 1 januari 2020)

Privacy op de zorgnota.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling een korte omschrijving van de behandeling met behandelcode.
 • De kosten van het consult.

De volledige en actuele wetsbepaling Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staat gepubliceerd op de downloadpagina in de rubriek “203 - Wet en Regelgeving”.

Klik hier om deze Privacy verklaring te downloaden als PDF bestand

leven.jpg